תנאים ותקנון

 1. כללי / מבוא
  • אתר מילקשייק הינו אתר מכירות שכתובתו ברשת האינטרנט הינה milkshake.co.il (להלן “האתר“). האתר פותח ומופעל ע”י חברת מילקשייק יבוא מוצרים בע”מ (להלן: “מילקשייק“) אשר פרטיה המלאים מפורטים באתר.
  • האתר מציע למכירה מגוון רחב של מוצרים ו (להלן: “המוצר/ים“) המסופקים על-ידי מגוון רחב של ספקים/ (להלן: “הספקים“).
  • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בו נעשה שימוש בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה במשתמע ולהיפך.
  • כל הרוכש מוצרים דרך האתר ו/או מבקש לקבל מידע באתר לרבות מי שגולש באתר מצהיר ומתחייב כי קרא את תקנון האתר וכי הוא מסכים לו
  • “מבצע פעולה”: השימוש באתר מילקשייק ותקנון זה ותנאיו המפורטים בו חלים ויחולו על כל אדם המבצע פעולה באתר (להלן: “מבצע פעולה“). לעניין זה “אדם” ייחשב גם תאגיד ו/או עסק לצורך עניין זה, “מבצע פעולה” ייחשב מי שמבצע פעולה בפועל באתר לרבות גלישה ו/או רכישה של מוצר.
 • פעולה בתקנון זה הינה: רכישת מוצר ו/ או אמצעות האתר ו/או גלישה באתר.
 • על כל מבצע פעולה לקרוא תקנון זה במלואו, בקפידה ובעיון, וכל פעולה באתר מהווה את הסכמת מבצע פעולה לקבל תקנון זה ולנהוג על-פיו. אם מבצע פעולה אינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, מבצע הפעולה מתבקש לא לעשות כל פעולה באתר. תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון משפטי ו/או לא משפטי שעלול להתקיים בין מבצע הפעולה לבין מילקשייק.
 • כל המחירים הנקובים באתר לרכישת מוצרים ו/או שירותים הינם כוללים מע”מ. מבלי לגרוע מהאמור מילקשייק תהיה רשאית לנקוב במחירים שאינם כוללים מע”מ וזאת לצורך רכישה על ידי חנויות ו/או עסקים ו/או בסיטונאות.
 • המוצרים שאותם ניתן לרכוש באתר כמו גם מחיריהם ו/או הוצאות בגין השליחויות ו/או תנאי התשלום באתר יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה של מילקשייק ו/או על פי דרישות הספקים השונים בעניין.
 1. תנאי שימוש באתר- רכישת מוצר/ים ו/או שירותים וקבלת מידע:
  • באתר מילקשייק ניתן לבצע פעולות לצורך ביצוע הזמנות ו/או רכישת מוצרים ו/או קבלת מידע המצוי באתר. אין לעשות שימוש באתר מילקשייק לכל מטרה אחרת.
  • רשאי לבצע הזמנה ורכישה באתר:
   • כל אדם מעל גיל 18 או תאגיד המחזיק כרטיס אשראי על שמו, התקף ביום ביצוע הרכישה, אשר הונפק בשבילו על-ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ואשר ניתן לסליקה על-ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין (או מי שהינו בעל הרשאה מפורשת מאת בעל הכרטיס האשראי).
   • כל מי שיש לו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט תקף ופועל ביום ביצוע הרכישה המשמש אותו לקבלה ושליחה של דואר אלקטרוני.
  • פעולת הזמנת ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר תתקבל אם ורק אם התמלאו כל התנאים הבאים:
   • ניתן אישור מחברת האשראי של המזמין/הרוכש לביצוע העסקה;
   • המוצר קיים במלאי ו/או ניתן על ידי הספק במועד ביצוע ההזמנה;
   • המען המפורט בהזמנה לצורך אספקת המוצר הינו במסגרת אזורי החלוקה של הספק (למעט במקרים של איסוף עצמי).
  • האתר יכול להפסיק את פעילותו בכל עת וללא כל התראה מוקדמת.
  • במקרה שבוצעה רכישת מוצרים ויוברר כי המוצר ת שהוזמן אינו מסופק יותר על ידי הספק ו/או אינו מצוי במלאי, מילקשייק תיידע את מבצע הפעולה באמצעות הודעה מתאימה לדואר האלקטרוני שלו ו/או לטלפון.
  • השרתים הממוחשבים של אתר מילקשייק מנהלים רישום ממוחשב של הרכישות והפעולות המבוצעות באתר ומשכך הרישום בשרתי מילקשייק יהווה ראיה לפעולות אלה ומועד ביצוען לצורכי אספקת המוצרים ו/או השירותים הנרכשים באמצעות האתר.
  • מילקשייק מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של מבצע הפעולה ולאבטח את האתר ואת רמת השירות בו, אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מילקשייק, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל מילקשייק, ו/או מי מטעמה.
 2. ביצוע הרכישה ו/או הזמנת מוצר ו באתר:
  • בטרם ביצוע רכישה באתר, כל מבצע פעולה יתבקש להירשם לאתר, כאשר בעת רישום זה יתבקש מבצע הפעולה למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, ת.ז/ח.פ, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת בית ומספר טלפון וכן לבחור לעצמו שם משתמש וסיסמא (או במקרה שבו מדובר בהרשמה לאתר של חנות/עסק/תאגיד/רוכש בסיטונאות- מילקשייק תספק סיסמת גישה לאתר). כמו כן כחלק מהרישום יתבקש הנרשם למלא פרטי אמצעי התשלום (אם הינו מבצע רכישה בפועל).
  • הרשמה לאתר תתבצע בפועל בכפוף לאישור מילקשייק כמפעילת האתר.
  • ניתן לבצע הרשמה לאתר אך לא חובה. ( יובהר: כי עסקים/חנויות ו/או רוכשים בסיטונאות יחוייבו ברישום לאתר כתנאי לביצוע הזמנות).
  • לאחר רישום לאתר, יוכל כל מי שנרשם לראות את היסטורית ההזמנות שביצע בעבר, או פריטים שמורים.
  • פרטי הרוכשים ו/או מבצעי הפעולות ו/או פעולת הרכישה כפי שבוצעה יועברו לבעלי האתר באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני. פרטים אלה לא יועברו לגורמים שלישיים למעט חברות האשראי ואך ורק על מנת להשלים את ביצוע עסקאות הרכישה שבוצעו על ידי מבצעי הרכישה.
  • מילקשייק ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל טעות שתיעשה על ידי מבצע פעולה ו/או רוכש בעת הקלדת הפרטים כאמור לעיל..
  • מילקשייק ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים במישרין ו/או בעקיפין בכל דרך כלשה למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
  • הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם “לאתר ו/או למילקשייק ו/או לספקים השונים.
  • במקרה של טעות בפרטים המוקלדים על ידי מבצע הפעולה בין אם במכוון ובין אם שלא בטעות תהיה רשאית מילקשייק שלא לאשר את הרכישה ותעדכן את הרוכש בעניין במידת האפשר ועל פי הפרטים שהוצגו על ידו באתר.
  • ביצוע רכישה באתר, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות טופס צור קשר או מייל שמופיע בבירור באתר.
  • לאחר ביצוע ורישום הפעולה באתר כאמור, תישלח למבצע הפעולה הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שלו (הכתובת שמסר מבצע הפעולה בעת רישומו), אשר תכלול את כל פרטי הפעולה (להלן: “הודעת אישור“).
  • הודעת אישור אינה מחייבת את מילקשייק ו/או את הספק לספק למבצע הפעולה את המוצרים שרכש, והודעת האישור מעידה שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת בלבד ולא תהווה אישור לקבלת המוצר ו/או לתשלום עבור המוצר ו/או אישור לכל דבר אחר.
  • במקרה בו לא אושרה עסקה על-ידי חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך.
   • במקרה שכזה לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר עם מילקשייק לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה או המצאת אמצעי תשלום חלופי.
   • יובהר ויודגש כי פעולה תחשב כמושלמת אך ורק לאחר מסירת פרטי האשראי על-ידי מבצע הפעולה.
  • במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, מילקשייק תהיה זכאית לבטל את ההזמנה.בכל מקרה ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי של מבצע הפעולה ויתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הפעולה, תיחשב העסקה כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי כאמור, יפעלו האתר ו/או הספק בהליכי אספקת המוצרים שהוזמנו באתר על-ידי מבצע הפעולה.
 3. הזמנה משובשת:
  • כדי שמילקשייק יוכלו לספק למבצע פעולה את המוצרים שהזמין, יש צורך כי פרטי ההזמנה יתקבלו ויקלטו במחשבי מילקשייק באופן תקין ומסודר, כשפרטי ההזמנה מכילים את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב מבצע הפעולה.
  • סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה ועיבודה על-ידי מילקשייק. אם מבצע הפעולה יקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתו או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתו, מילקשייק ממליצה כי מבצע הפעולה יפנה ישירות אל מילקשייק באמצעות “צור קשר” באתר.
  • אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר, מחירו או כל פרט אחר, תהיה מילקשייק רשאית לבטל את הזמנת מבצע הפעולה ומבצע הפעולה לא יחויב בכל תשלום בגין הזמנתו שבוטלה.
  • אם בעת ביצוע ההזמנה ימסור מבצע הפעולה פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי מילקשייק ו/או הספקים להבטיח שהמוצרים יגיעו אליו. במקרה שהמוצרים יוחזרו לחברה ו/או לספקים, עקב פרטים מוטעים שנמסרו בעת ביצוע ההזמנה, יחויב מבצע הפעולה בתשלום בגין הוצאות דמי משלוח וטיפול.
 4. אספקת המוצרים:
  • אספקת המוצרים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
  • התמורה בגין המוצרים יגבו באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו על ידי מבצע הפעולה באתר.
  • אספקת מוצרים תתבצע על פי בחירת הלקוח בהתאם לאפשרויות שהוצעו על ידי האתר והמופיעות באתר בהתאם למוצר הנרכש.
 5. מחירים ותשלומים:
  • חיוב התשלום עבור מוצר ו/או שירות יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר מבצע הפעולה, במחיר שפורסם בדף המוצר בעת הזמנת המוצר, בתוספת הוצאות המשלוח, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר/שירות ו/או בדף המוצר ו/או בעגלת הקניות .
  • מילקשייק תהיה רשאית לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת ובכפוף לעדכון המחירים באתר.
  • המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע מבצע פעולה הוא המחיר המפורסם באתר בעת שהושלם תהליך ההזמנה.
  • אם על פי מדיניות מילקשייק ו/ יתאפשר ביצוע תשלום התמורה בתשלומים (לרבות בתשלומים ללא ריבית ו/או קרדיט ו/או כל דרך אחרת והכל כפי שיפורסם באתר), יתבצע החיוב בהתאם על פי בקשת מבצע הפעולה ובכפוף לאישור חברת האשראי.
  • כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע”מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש ולמעט מחיר סיטונאי אשר לא כולל מע”מ.
 1. מדיניות משלוחים:
  • אזורי המשלוחים ועלותם תשתנה בהתאם לסכום הקניה/כמות המוצרים המוזמנים, ובהתאם לאזור בארץ כפי שיפוסם באתר מילקשייק.
  • באתר יפורסמו עלויות המשלוחים כפי שיקבעו מעת לעת על ידי מילקשייק ומשכך תוכל מילקשייק לעדכן אזורי משלוח ו/או עלותם בהתאם.
  • מילקשייק ו/או מי מטעמה אינם אחראיים לכל איחור באספקת המוצרים ו/או השירותים לרבות בגין איחור או עיכוב הנובע מתקלה במערכות התקשורת ו/או המחשבים, כוח עליון, מלחמה ו/או פעולת איבה, שביתות השבתות וכיוצב’.
  • עלות משלוח המוצר ללקוח תיקבע לפי היעד אליו יתבצע המשלוח בפועל.
 2. פרטיות
  • כל הפרטים האישיים שימסרו בעת ביצוע פעולה באתר יישמרו במאגר המידע של מילקשייק (למעט פרטי כרטיסי האשראי ומספרי תעודות זהות אשר אינם נשמרים במאגר המידע של מילקשייק).
  • מילקשייק לא תעביר את הפרטים האישיים של מבצע פעולה לאף גורם אחר זולת לספקים במידת הצורך(במערכת מאובטחת- SSL ), וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה באתר.
  • למרות שעל-פי חוק אין חובה למסור לחברה פרטים אישיים, מילקשייק לא תוכל לטפל בהזמנות אם לא תקבל פרטים אישיים אלו.
  • מבצע הפעולה ייחשב כלקוח מילקשייק אשר תהא רשאית לשלוח אל מבצע פעולה דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר מבצעים של מילקשייק, חידושים לגבי מוצרים בפרט וחידושים באתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב והכל בכפוף להוראות כל דין לעניין הפצת “דואר זבל”.
  • אם מבצע פעולה אינו מעוניין שמילקשייק תפנה אליו כאמור לעיל, יהיה עליו לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שיקבל ולחילופין יוכל להודיע למילקשייק בכל עת כי הינו מבקש ששמו יוסר מרשימת התפוצה של האתר.
  • מבלי לגרוע מהאמור מבצע הפעולה מצהיר כי הוא יודע ומסכים לכך שמילקשייק רשאית למסור את הפרטים שימסרו על-ידן לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירת מידע סטטיסטי זה לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אל מבצע הפעולה באופן אישי ולא יהיה ניתן לזהות אותו על-פי הנתונים הסטטיסטיים ומילקשייק לא תימסור כל פרטי מידע שניתן על פיהם לזהות את מבצע הפעולה.
  • מילקשייק מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ו/או למחשבי מילקשייק ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על-כן, מבצע פעולה מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד מילקשייק ו/או נגד מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור העלולים להיווצר מחדירה כאמור.
 3. ביטול רכישה/ החלפת מוצרים/מוצרים פגומים:
  • ביטול רכישה:
   • כל רכישה שבוצעה באתר יכול מבצע הפעולה לבטלה כל עוד לא סופק המוצר. לעניין זה אין כל הבדל אם מדובר ברוכש המוצר או מי שהמוצר מיועד לו. האמור לא יחול במקרים בהם המוצר שהוזמן על ידי הלקוח הינו מוצר ב”הזמנה מיוחדת” ואשר ההזמנה הוכנה ו/או בוצעה על ידי האתר בכל מקרה מדיניות ההחזרה של מוצר תהיה כפופה למדיניות ההחזרה של האתר.
   • כל רכישה שבוצעה באתר, יכול מבצע הפעולה לבטלה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, בכפוף לכך שהמוצר עטוף ו/או סגור באריזתו המקורית וללא פגם ו/או בלאי למעט מקרים של “הזמנה מיוחדת” כאמור. בהתייחס לרכישת שירותים, המועד ממנו יתחיל להימנות פרק הזמן של 14 יום לביטול העסקה יהיה 3 ימי עסקים מהמועד בו נשלח המוצר למבצע הפעולה ( למעט במקרה בו הגיע המוצר למבצע הפעולה או למי שהמוצר מיועד לו קודם לכן ולפי המוקדם).
   • לביטול רכישה כאמור יש ליצור קשר עם מילקשייק. לאחר בירור פניית מבצע הפעולה לביטול הזמנתו, על מבצע הפעולה להחזיר את המוצר למילקשייק, או לחילופין, לבקש ממילקשייק ו/או הספק שישלח שליח לביתו לאיסוף המוצר והחזרתו לחברה ו/או לספק על חשבונו של מבצע הפעולה.
   • לאחר החזרת המוצר יזוכה מבצע הפעולה במחיר ששילם עבור המוצר (ללא עלות המשלוח). בנוסף, מילקשייק תהיה רשאית לקזז מעלות המוצר כפי ששולמה את עלויות השליחויות שנעשו לצורך החזרת המוצר לספק וכן בקיזוז דמי טיפול שיעמדו על בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.
  • החלפת מוצר:
   • למבצע הפעולה ישנה אפשרות להחליף מוצר שרכש באתר במוצר אחר המוצג באתר, בכפוף לכך שהמוצר עטוף ו/או סגור באריזתו המקורית וללא פגם ו/או בלאי.
   • להחלפת מוצר כאמור יש ליצור קשר עם מילקשייק. לאחר בירור פניית מבצע הפעולה להחלפת המוצר, על מבצע הפעולה להחזיר את המוצר למחסני מילקשייק ו/או הספק, או לחילופין, לבקש ממילקשייק ו/או שישלח שליח לביתו לאיסוף המוצר והחזרתו לחברה ו/או לספק על חשבונו של מבצע הפעולה.
   • אם עלות המוצר הראשון שנרכש שונה מעלות המוצר המוחלף, אז לאחר ביצוע החלפת המוצר יזוכה ו/או יחויב מבצע הפעולה בהפרש שבין המחיר ששילם עבור המוצר הראשון לבין המחיר של המוצר השני (החלופי).
   • במקרה של ביטול רכישה ו/או החלפת המוצר כאמור, אם כבר סופק המוצר למבצע הפעולה, על מבצע הפעולה חלה חובת החזרת המוצר למחסני מילקשייק ו/או הספק כאשר חובת מימון עלות משלוח המוצר חזרה אל מחסני מילקשייק ו/או הספק תחול על מבצע הפעולה.
   • גם במידה והמוצר נשלח למבצע הפעולה אך טרם הגיע אליו, יחויב מבצע הפעולה בדמי משלוח לפי הכתוב בסעיף 14(ה) בחוק הגנת הצרכן: לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת שלטענת הספק הוצאו על-ידו או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בשל ביטולה.
   • האמור לעיל לא יחול במקרה והמוצר הינו מוצר ב”הזמנה מיוחדת” שהוכן ו/או בוצע כבר על ידי הספק.
  • מוצרים פגומים:
   • במידה והמוצרים שנשלחו למבצע הפעולה הינם פגומים בעת קבלתם, על מבצע הפעולה להודיע על כך למילקשייק מיד לאחר שנודע לו על הפגם במוצר.
   • מבצע הפעולה יתאם מול האתר את משלוח המוצר והחלפתו.
   • היה ומוצר פגום, האחריות להחלפתו תהיה על האתר.
   • בכל מקרה לא ניתן להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים.
   • במקרה של מוצר פגום מבצע הפעולה רשאי לשלוח לספק את המוצר ולצרף את חשבונית המס שקיבל ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. הזכות להחזיר ו/או להחליף מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.
 1. אחריות:
  • התמונות באתר הינן להמחשה בלבד ומובהר כי בשל העובדה שהתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי מחשב לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.
  • הספקים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על “עוסק” על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו והתחייבו, כי לכל מוצר יש את כל האישורים הנדרשים על-פי חוק, כולל תו תקן ואישור מכל גורם ממשלתי רלוונטי לצורך העניין. לגבי כל שאלה והבהרה יש לפנות לספק.
  • האחריות למוצרים תהיה בהתאם למדיניות הספק ו/או היצרן בהתייחס לכל מוצר ומוצר ובהתאם לתעודת אחריות שתסופק על ידי הספק או היצרן בהתייחס לכך ועל אחריות הספק בלבד בשום נסיבות לא תחול על מילקשייק ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע למילקשייק ו/או למי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
  • אם מבצע הפעולה אינו שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, ניתנת בפניו האפשרות לכתוב לחברה ומילקשייק תבחן את פנייתו בקפידה.
  • השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא (As is). לא תהיה למבצע פעולה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מילקשייק ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של מבצע הפעולה. מילקשייק ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת שבאמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים ו/או מכל אלמנט אחר אשר עלול לפגוע, בכל דרך שהיא, במחשב האישי של מבצע הפעולה ו/או בכל ציוד אחר שלו כאשר הוא נכנס ו/או מבצע פעולה באתר.
  • מילקשייק אינה אחראית ולא תישא באחריות לכל פעולה בלתי חוקית שנעשית על ידי מבצע הפעולה ו/או צד ג’ כלשהו שאינו בשליטתה באתר.
  • מילקשייק תהיה רשאית להפסיק ו/או למנוע התקשרות ו/או גישה ממבצע פעולה באתר ו/או בחלק מהאתר, בכל שלב, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך מראש. היה ומבצע הפעולה יבקש בכל זאת לבצע פעולה לאחר שהתקשרותו נמנעה כאמור עליו לפנות ישירות למילקשייק לשם בירור העניין.
  • האתר מכיל לינקים (קישורים), על פי שיקול דעתה הבלעדי של מילקשייק או מי מטעמה לאתרים אחרים לרבות של ספקים ו/או יצרנים ו/או כל גורם אחר.
  • הצגת הלינקים האמורים באתר הינה לנוחיות המשתמשים באתר ועל אחריותם בלבד, ואין למילקשייק ו/או למי מטעמה כל אחריות למידע שבאתרים אחרים ו/או לחוקיותם ו/או תוקפם ו/או לכל דבר הנובע כתוצאה משימוש בלינקים האמורים.
  • חל איסור על יצירת ו/או הוספת לינקים כלשהם ו/או ביצוע פעולות באתר שאינן בהתאם להוראות תקנון זה וכל המבקש ביצוע פעולה שכזו ו/או ליצור לינק עליו לקבל אישור מראש ובכתב ממילקשייק
 2. זכויות וזכויות יוצרים:
  • אתר מילקשייק מכיל חומרים ו/או תכנים המוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין ו/או זכויות מוסריות ו/או כל זכות אחרת לרבות תוכן ו/או תמונות ותצלומים ו/או קבצי אודיו ו/או וידאו ו/או גרפיקה השייכים למילקשייק או לצדדים שלישיים לרבות ספקים שונים אשר מוצריהם ו/או שירותים הניתנים על ידם מפורסמים באתר.
  • מבצעי פעולה באתר אינם רשאים לעשות שימוש בתכנים ו/או החומרים המופיעים באתר לרבות לצורך שימוש עצמי ו/או כל שימוש מסחרי ואינם רשאים לשנות ו/או לפרסם ו/או להעביר חומרים או תכנים כאמור שבאתר לכל גורם אחר בגל מדיה שהיא לרבות על מנת לעשות שימוש בהם לצורך יצירת יצירה אחרת והשימוש באתר הינו אך ורק זה המפורט בתקנון זה.
  • כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של מילקשייק בע”מ ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר.
  • מבצע הפעולה מתחייב שלא להעלות לאתר מילקשייק כל מידע מל מין וסוג שהוא בין אם הינו מפר זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או כל זכות אחרת לרבות חומר שיש בו כדי להוות לשון הרע.
 3. פיצוי ושיפוי:
 • מבצע פעולה העושה שימוש בלתי ראוי באתר לרבות בדרך של הפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין ו/או הפרת סימני מסחר לרבות בדרך של העלאת מידע ו/או תכנים ו/או כל חומר ותכנים העולים לכדי לשון הרע, מתחייב לפצות ו/או לשפות את מילקשייק ו/או מי מטעמה בגין כל הוצא ו/או קנס ו/או נזק ו/או תביעה מל מין וסום שהם לרבות הוצאות משפטיות אשר ייגרמו למילקשייק בשל התנהלותו.
 1. דין ושיפוט
 • הדין החל על הזמנות מבצע פעולה ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד.
 1. פרטי מילקשייק:
  • חברת “מילקשייק יבוא מוצרים בע”מ” (מילקשייק FUN) ח.פ 515625739.
  • משרדי מילקשייק ממוקמים בהרצליה ברחוב סירקין 3 (אין קבלת קהל). ניתן לפנות אלינו בטלפון 0544809955.
  • בנוסף, ניתן ליצור קשר 24/7 באמצעות דואר אלקטרוני ל [email protected].
 2. תנאים נוספים:
  • כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של מילקשייק בע”מ ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר.
  • מילקשייק תהא רשאית לבטל שירותים כאלה או אחרים שבאתר ו/או לצמצם אתם על פי שיקול דעתה הבלעדי וכן תהיה רשאית לתקן ו/או לשנות את תקנון האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הצטרפו לניוזלטר שלנו

ותקבלו מידע על מוצרים חדשים ומבצעים אחת לחודש

המוצר התווסף לסל הקניות שלך !

המשך בקניה